a

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

Satzung

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE:

„Pazim“ – Pazim Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy placu Rodła 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000148810, NIP 851-020-83-82, kapitał zakładowy 153.267.157,50 zł.

„Café 22″ – wchodzący w skład przedsiębiorstwa Pazim lokal Café 22 znajdujący się przy placu Rodła 8 w Szczecinie, w ramach którego Pazim prowadzi regulowany niniejszym dokumentem program sprzedaży Bonów Podarunkowych.

„Formularz Zamówienia“ – dokument elektroniczny, którego prawidłowe uzupełnienie i wysłanie jest jedną z możliwych form (obok zakupu bezpośredniego w lokalu) dokonania zamówienia Bonu Podarunkowego.

„Bon Podarunkowy“ – drukowany dokument z określoną kwotą, który to dokument potwierdza uprawnienia jego posiadacza do jednorazowego skorzystania (bez ponoszenia dodatkowych opłat) z usług świadczonych w Café 22, których łączna cena nie przekracza kwoty wskazanej na tym dokumencie.

„Klient“ – osoba fizyczna, prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa nadaje zdolność prawną, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) korzystająca z usług świadczonych przez Pazim w Café 22.

II. PROCEDURA SPRZEDAŻY BONU PODARUNKOWEGO

1. Zakup Bonu Podarunkowego odbywa się w sposób :

a) bezpośredni – poprzez zakup w Café 22;

b) pośredni – poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie, za pośrednictwem strony internetowej www.cafe22.pl, Formularza Zamówienia, a następnie zapłatę odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Pazim.

2. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Formularza Zamówienia oraz do podania wskazanych w nim danych zgodnie z prawdą. Pazim oświadcza, że uwzględniał będzie tylko poprawnie wypełnione Formularze Zamówienia oraz że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące następstwem podania przez Klienta w Formularzu Zamówienia danych niezgodnych z prawdą.

III. WARTOŚĆ BONÓW PODARUNKOWYCH

1. Wartości Bonów Podarunkowych podane na stronie internetowej www.cafe22.pl obejmują zawsze maksymalną cenę brutto usług świadczonych w Café 22, jakie mogą być jednorazowo zrealizowane w zamian za jeden Bon Podarunkowy.

2. Pazim informuje, a Klient przyjmuje to do wiadomości i akceptuje, że ceny usług świadczonych w Café 22, zawarte na stronie internetowej www.cafe22.pl, mogą ulec zmianie w okresie następującym po dokonaniu przez Klienta wysłania Formularza Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.cafe22.pl. W takiej sytuacji, Klient zapłaci za świadczone w Café 22 usługi aktualną cenę obowiązującą w dniu płatności.

3. Pazim oferuje sprzedaż Bonów Podarunkowych o wartościach 50 zł i 100 zł. Wybór rodzaju i ilości zamawianych Bonów Podarunkowych Klient dokonuje podczas uzupełniania Formularza Zamówienia.

4. Bony Podarunkowe upoważniają do jednorazowego skorzystania z dowolnych usług bądź produktów znajdujących się w aktualnej na dzień nabycia usług ofercie Pazim w ramach działalności prowadzonej w Café 22, uwzględniając ceny promocyjne, jednakże ich łączna cena nie może przekroczyć kwoty wskazanej w Bonie Podarunkowym. Pełna oferta usług świadczonych w Café 22 dostępna jest na stronie internetowej www.cafe22.pl.

5. Bony Podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług Pazim świadczonych w Café 22 w okresie jednego roku kalendarzowego od momentu wystawienia danego Bonu Podarunkowego. Data wystawienia wskazana jest na każdym Bonie Podarunkowym.

6. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

7. W przypadku skorzystania przez Klienta z usług w Café 22, których łączna cena jest niższa niż kwota wskazana w Bonie Podarunkowym, różnica pomiędzy kwotą wskazaną w Bonie Podarunkowym, a ceną usług z których skorzystał Klient nie ulega zwrotowi.

8. W przypadku skorzystania przez Klienta z usług w Café 22, których łączna cena jest wyższa niż kwota wskazana w Bonie Podarunkowym, różnica pomiędzy kwotą wskazaną w Bonie Podarunkowym, a ceną usług z których skorzystał Klient opłacana jest dodatkowo przez Klienta.

IV. FORMY PŁATNOŚCI ZA BONY PODARUNKOWE

1. Jedyną jednostką płatniczą obowiązującą w Café 22 jest Polski Złoty (PLN).

2. Pazim przewiduje następujące formy płatności za Bony Podarunkowe:

a) płatność za Bon Podarunkowy gotówką – możliwa jest jedynie w Café 22;

b) płatność za Bon Podarunkowy kartą płatniczą – możliwa jest jedynie w Café 22. Pazim ma prawo odmówić przyjęcia płatności kartą płatniczą w przypadku, jeżeli dostępne w Café 22 urządzenie do obsługi kart płatniczych jest niesprawne.;

c) płatność za Bon Podarunkowy poprzez wpłatę kwoty jego ceny przelewem bankowym na rachunek bankowy Pazim – możliwe jest jedynie po wcześniejszym zamówieniu Bonu Podarunkowego w drodze prawidłowego uzupełnienia Formularza Zamówienia.

3. Pazim umożliwia Klientom uregulowanie należności za zamówiony Bon Podarunkowy przelewem na rachunek bankowy Pazim prowadzony w:

Bank PeKaO SA
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

PLN: 88 1240 3927 1111 0010 9981 2044

4. Pazim oświadcza, iż uzna zamówienie na Bon Podarunkowy dokonane za pośrednictwem Formularza Zamówienia za skutecznie złożone tylko w przypadku wpływu środków pieniężnych Klienta, uiszczonych tytułem ceny za Bon Podarunkowy, na rachunek bankowy Pazim wskazany w ust. 3 powyżej w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin (liczonych w dniach od poniedziałku do piątku) licząc od momentu wysłania do Klienta przez Pazim potwierdzenia zamówienia Bonu Podarunkowego złożonego za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Po upływie tego czasu, złożone Zamówienie uznane zostanie za niebyłe.
5. Przy realizacji płatności za Bon Podarunkowy przelewem bankowym, w tytule operacji wymagany jest wpis: „Bon Café 22″.

6. Po otrzymaniu zapłaty za Bon Podarunkowy na rachunek Bankowy Pazim wskazany w ust. 3 powyżej, Pazim w terminie 24 godzin (liczonych w dniach od poniedziałku do piątku) wyśle Bon Podarunkowy listem poleconym na adres wskazany w Formularzu Zamówienia albo umożliwi Klientowi odbiór Bonu Podarunkowego w Café 22, w zależności od wybranej przez Klienta opcji odbioru Bonu Podarunkowego.

V. NOTY KSIĘGOWE

Na wyraźne życzenie Klienta Pazim wystawi notę księgową z tytułu sprzedaży Bonów Podarunkowych.

VI. POTWIERDZENIE REZERWACJI

1. Zamówienie Bonu Podarunkowego złożone na podstawie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.cafe22.pl zostanie potwierdzone w ciągu jednego dnia roboczego od wysłania Formularza Zamówienia.

2. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane Klientowi drogą elektroniczną na podany w Formularzu Zamówienia adres mailowy.

3. Korespondencja w sprawie finalizacji zakupu Bonu Podarunkowego (m.in. realizacji płatności, przewidywanym terminie wysyłki lub odebrania bonu) odbywać się będzie drogą elektroniczną na podany w Formularzu Zamówienia adres mailowy Klienta.

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAZIM

1. Pazim dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na stronie internetowej www.cafe22.pl były zgodne z aktualnie obowiązującymi w Café 22 ofertą i cennikiem.

2. Jeśli realizacja zamówienia na Bony Podarunkowe okaże się niemożliwa lub w znaczny sposób utrudniona, Pazim poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną, na adres email podany w Formularzu Zamówienia i zaproponuje Klientowi opcję usługi świadczonej przez Pazim najbardziej zbliżoną standardem i ceną, do zamówienia złożonego na Bon Podarunkowy. Klient może zrezygnować z propozycji alternatywnej. W tym przypadku Pazim zwróci Klientowi już uiszczoną należność za Bon Podarunkowy.

VIII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Bonów Podarunkowych powinny być zgłaszane w Café 22 lub przesłane listem poleconym na adres Café 22 w terminie dwóch dni roboczych od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Pazim zobowiązuje się do rozpatrzenia przekazanej prawidłowo reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 1 powyżej.

IX. DANE KLIENTA

Wysyłając Formularz Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.cafe22.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych administrowanej przez Pazim.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pazim
Sp. z o.o., pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pazim.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
bank
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

X. AKCEPTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Klient przed wysłaniem Formularza Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.cafe22.pl lub przed dokonaniem zakupu Bonów Podarunkowych w Café 22 ma obowiązek uprzedniego zapoznania się z niniejszym dokumentem, zamieszczonym na stronie internetowej www.cafe22.pl. oraz dostępnym w Café 22. Wysłanie Formularza Zamówienia/zakup Bonów Podarunkowych w Café 22 traktowane jest jako akceptacja niniejszych warunków sprzedaży i realizacji Bonów Podarunkowych i zobowiązanie do ich przestrzegania co skutkuje poniesieniem konsekwencji ewentualnego niezastosowania się do zawartych w nich postanowień.

XI. USTALENIA KOŃCOWE

1. Utrata mocy wiążącej przez jedno z postanowień niniejszego dokumentu, pozostaje, w braku odmiennego zastrzeżenia Pazim, bez wpływu na moc wiążącą pozostałych postanowień tego dokumentu.
2. Pazim zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego dokumentu w każdym czasie.

0
    0
    Warenkorb
    Warenkorb ist leerZurück